Regulamin

PRZEWOŹNIK

Przewoźnik –firma West Trans wykonująca przewóz pasażerów.
Przewoźnik realizuje przewóz pasażera i jego bagażu na trasie określonej w umowie.
Przewoźnik zapewnia Pasażerom odpowiednie warunki podróży zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika Door to Door, godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.i bezpieczeństwa i higieny.
Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych( zamknięcie granic, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, żywioły) wynikające z nich dalsze bliżej nie określone skutki.
W przypadku awarii auta Przewoźnik zapewnia zastępczy środek transportu umożliwiający kontynuację podróży.
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawienia Pasażera na trasie w przypadku gdy Pasażer:

– nie przestrzega warunków umowy przewozu

– zachowuje się w sposób uciążliwy lub zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów lub kierowcy

– jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających

– nie posiada wymaganych dokumentów do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi towary, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienie w odprawie pojazdu na granicy

Trasę przejazdu układa Przewoźnik.

PASAŻER

Pasażer- osoba korzystająca z usługi przewozu firmy West Trans na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd, zapłaconego biletu.
Pasażer przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Pasażer jest zobowiązany do:

– posiadania  dokumentów uprawniających do przekroczenia granic

– oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu

– stosowanie się do zaleceń kierowcy

– podanie dokładnego adresu miejsca docelowego

– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe

Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi oraz współpasażerom.
Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony Przewoźnikowi.
O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na podróż podpisaną przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań oraz opóźnienia w odjeździe.
Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających w pojeździe jest zabronione.

BAGAŻ

Bagaż- rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.
Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez Przewoźnika przepisów dotyczących przewozu bagażu.
Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu ( rozmiar standardowy) oraz bagażu podręcznego. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego oraz jego dodatkowej opłacie.
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
Przewoźnik nie odpowiada za bagaż poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika i została udowodniona przez Pasażera.
Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych. Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.
Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży.

REZERWACJA CENY

Rezerwację za przejazd należy dokonywać telefonicznie lub e-mailowo.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług rozmowy mogą być nagrywane.
Zmianę terminu podróży należy dokonać nie później niż 24 godziny przed odjazdem, Pasażer który odwoła rezerwację później jest zobowiązany do uiszczenia w całości opłaty za przejazd.
Cenę za przejazd określa Przewoźnik.

REKLAMACJE

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie lub elektronicznie w okresie do 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

POSTANOWIENIE REGULAMINU STOSUJE SIĘ DO PRZEWOZU  OSÓB  WYKONYWANYCH TYLKO PRZEZ POJAZDY BĘDĄCE W DYSPOZYCJI FIRMY WEST TRANS.